Informacja o ochronie danych osobowych

Państwa dane są chronione zgodnie z przepisami RODO. Przepisy zostały wprowadzone Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Wykonanie tłumaczenia może wiązać się z koniecznością przetwarzania Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Olesya Gieral, tłumacz przysięgły języka ukraińskiego, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Olesya Gieral Tłumacz Przysięgły Języka Ukraińskiego z siedzibą w Kraśniku 23-204, Al. Niepodległości 11B/3. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Olesya Gieral. Z inspektorem można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: biurogieral@gmail.com.

Dane osobowe moich klientów są przetwarzane w następującym celu:

a) realizacji zleconej usługi tłumaczenia (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);

b) zapewnienia bezpieczeństwa miejsca pracy będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

c) udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);

d) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); dane dotyczące tłumaczenia poświadczonego są wpisywane do Repertorium tłumacza przysięgłego (zgodnie z art. 17 ust. 2 Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego) i przechowywane przez czas nieoznaczony;

e) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane podlegające przetwarzaniu to: imię i nazwisko, PESEL, NIP, data urodzenia, numer dowodu osobistego lub paszportu, adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Podanie imienia i nazwiska jest obowiązkowe. Te dane będą przechowywane przez okres wynikający z właściwych przepisów dot. obowiązku prowadzenia i archiwizowania repertorium tłumacza przysięgłego (art. 22. w/w ustawy).

W przypadku wystawienia Faktury wymagam podanie niezbędnych danych zgodnie z przepisami podatkowymi.

Dane osobowe Zleceniodawcy, jak i osób trzecich, zawarte w tłumaczonych dokumentach będą przetwarzane w celu sporządzenia zleconego tłumaczenia. Podanie ich jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania umowy ze Zleceniodawcą. Dane te (w postaci skanów dokumentów i ich tłumaczeń) będą przechowywane przez jeden miesiąc od dnia odbioru dokumentów.

Klientom firmy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.